1. Wettelijk kader

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG= Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

2. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Met dit formulier vraagt Klein Wonder vroedvrouwenpraktijk uw toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken met het oog op uw begeleiding pre- en postnataal. Deze persoonsgegevens zijn namelijk van algemeen belang bij een adequate zorgverlening en bij het multidisciplinair benaderen van de verloskunde m.a.w. het samenwerken met andere zorgverleners.

 

3. Rechten van onze cliënten

Cliënten kunnen, in het kader van de verwerking van persoonsgegevens zonder begrenzing hun persoonsgegevens kosteloos inzien en indien nodig alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op henzelf betrekking hebben, kosteloos veranderen.

 

Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met het verwerken van uw persoonsgegevens in het belang van u als cliënt zelf, opdat een adequate en multidisciplinaire zorgverlening kan worden gehandhaafd.